در صورت نمايش تبليغات در سايت روزگذر ، لطفا مبلغ سفارش مورد نظر را به يكي از شماره حسابهای داده شده زير واریز و شماره فیش را از طریق ثبت فیش بانکی ارسال نمایید

: شماره حساب ها

030802866400 : : شماره حساب
6037 9972 4285 1286 : شماره کارت
صاحب حساب : حمید حاجی صفری
IR97 0170 0000 0030 8028 6640 00 :شبا
0208314923007 : : شماره حساب
6037 6915 3248 0688 : شماره کارت
صاحب حساب : حمید حاجی صفری
IR75 0190 0000 0020 8314 9230 07 :شبا